การออกแบบโรงงานเบื้องต้น

ในยุคสมัยที่มนุษย์เริ่มรู้จักกบการยึดครองให้เกิดความเป็นเจ้าของทรัพยากรใดๆ ในโลกการแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งตนครอบครองอยูกับผู้อื่นได้เริ่มขึ้นก่อนโดยไม่มีตัวกลาง เช่น การใช้ธนบัตรปัจจุบัน ต่อมาเมื่อมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณค่าของทรัพย์สินที่ต่างยึดครองไว้ ความพยายามเพื่อให้เกิด การแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมมากขึ้นจึงมีตามมา โดยมีการพัฒนาตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งอื่นๆ ที่ต้องการมากขึ้น มนุษย์เริ่มรู้จักทําการผลิตเครื่องอุปโภคโดยใช้แรงงานเปลี่ยนสภาพวัสดุที่ได้จากธรรมชาติให้เป็นผลผลิต ผลผลิตที่ผลิตได้

เมื่อหักส่วนที่ตนจําเป็นต้องใช้แล้วส่วนเกินก็จะนําไปแลกกบผลผลิตของผู้อื่น เมื่อสังคมของมนุษย์ชาติพัฒนาเจริญขึ้น จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการของปัจจัยสี่มีมากขึ้น ความจําเป็นในการเพิ่มผลผลิตมีมากขึ้นผลที่ตามมาก็คือการพัฒนากระบวนการผลิตโดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตและเครื่องจักรรวมถึงวิธีการผลิตที่ดีขึ้น ระบบการผลิตจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นตามลําดับ ในปัจจุบันเนื่องจากทรัพยากรต่างๆ เริ่มมีความจํากัดลงประกอบกับมีการแข่งขันในลักษณะต่างๆเพิ่มมากขึ้น ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตจึงมีมากขึ้น

ระบบการผลิต มีองค์ประกอบเริ่มมาจากส่วนของแรงงานและวัสดุในระยะแรกๆ แล้วขยายเพิ่มส่วนของเครื่องจักร ในปัจจุบันเนื่องจากเหตุผลทางความจํากัดของทรัพยากร ที่ดินมีราคาสูงขึ้นองค์ประกอบที่สําคัญของ ระบบการผลิตจึงรวมไปถึงพื้นที่โรงงานที่ใช้ประกอบการอุตสาหกรรม และเงื่อนไขทางการผลิตอื่นๆ ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตจึงทําได้ในส่วนต่างๆ ของระบบการผลิตดังกล่าว ประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีนอกจากจะเกิดจากความพยายามในการปรับปรุงการผลิตแล้ว การวางแผนระบบการผลิต รวมหมายถึงการวางแผนการออกแบบโรงงาน และการจัดผังโรงงานที่ดีจะมีส่วนทําให้เกิดประสิทธิภาพทางการผลิตในระยะยาวได้การศึกษาหลักการต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบโรงงานและ การจัดผังโรงงาน จะช่วยให้สามารถตระเตรียมแผนงานเพื่อวางผังโรงงานที่ดี รวมถึงการจัดหาข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจต่างๆ อย่างได้ผล

ดูรายละเอียดการออกแบบโรงงาน ได้ที่  www.factorydesign.co.th